Nome e apelidos:
DNI:
Email:
Teléfono:

Datos Bancarios
Entidade bancaria:
Escriba o Nª de conta, Exemplo:2100 0813 61 0123456789

Ou IBAN: Exemplo:ES7921000813610123456789
O importe mínimo da cota son 30€ anuais.
Quero darme de alta como socio/a numerario/a da Asociación Abeiro, mediante o pago dunha cota anual por importe de